Ticker1

Spenden­stand “Ball­pate” 21.11. / 08:45 Uhr : 17 Bälle (3 x Fam­i­lie Loudovi­ci, 2 x Fam­i­lie Gläs­er, 2 x Fam­i­lie Hoff­mann, 2 x Mar­i­anne Mösch, 1 x Diana, 1 x Fam­i­lie Hardt, 1 x Fam­i­lie Klatt, 1 x Fam­i­lie Bohn, 1 x Fam­i­lie Dümm­ler, 1 x Fam­i­lie Fahren­bruch, 1 x TMG Tortech­nik, 1 x Nils, 1 x Jörn)